เกี่ยวกับ ธนาคูณโลหะ จำกัด

บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด ก่อตั้งในปี 2534 เล็งเห็น ความสำคัญของการรีไซเคิลเศษโลหะ
และนำกลับมาใช้เป็นทรัพยากร เพื่อตอบสนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรม
บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด ได้พัฒนาและปรับปรุงบริการด้านรีไซเคิลเศษโลหะ สำหรับตลาดในประเทศ และ ต่าง
ประเทศ การคัดแยก และ บริหารจัดการ
เศษโลหะเป็นกระบวนการที่ บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด สามารถ
ดำเนินการได้อย่างครบวงจร จึงสามารถลดปริมาณขยะลง และช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวด
ล้อมของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม รวมทั้งลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

วัสดุรีไซเคิลที่ให้บริการ

สเตนเลสสตีล
สเตนเลสสตีลทุกเกรดและเศษโลหะ